BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen maatrege >den zal Soester, ttschappe- Le inzeri' .tbreiding ïerkver- it de heer .e 8 dezer iding ope; ge verzoe d van de n. .g van en' band met ad. egaan van in bedrjjfi at een itelijk uit het m blijft voor dat arabtena voorbe- beslissin n bij het Besloten wordt bij de Ged.Staten het verbod aanhangig te maken voor zoover de Soesterbergschestraat buiten de Bebouwde kom is gelegen. Zoodra de verbodsbepaling door ie Ged.Staten is vastgesteld maatregelen te nemen tot het verbod geldende voor de bebouwde kom. fordt besloten. P7 a/ Besloten wordt de tewerkstelling voor 4 weken te ver lengen. De bouwaanvragen nos. 1/697» I/7OO, 1/706, 2/252 worden Was verleend overeenkomstig de'.besluiten hiernevens gevoegd. Bjpu'saanvrage no.j/696 wordt verleend, gelet op het schrijven van Ged.Staten dd. 25-4-'33,ler'afd.no.l427/909 waarbij totstemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning. Door de vergadering wordt 'feth.van Duren als voorzitter der commissie aangewezen. Met betrekking tot de leiding van den gang van zaken wordt besloten dat de technisch flBtbtenaar bij openbare werken en de administratieve lei- A/ ng aan het hoofd der afdeeling Financien bijgestaan w/' oor den commies Th.J.Regter. Deze laatste wordt in het jzonder aangewezen voor de conorole van de kassa's en e overname der gelden verkregen uit de entree's. De jelden zullen iederen dag bij den gemeenteontvanger te- n kwitantie worden afgedragen. liertoe wordt besloten. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 264