Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 516 517 518 519 52O 521 522 523 Gemeentesecretaris H.J.Jannes te Soest 3. en van Utrecht Gascommissie Joh.v.d.Broek, AKkerweg 4,Soest 3Snaauw ,A'dam G.v.d.BroeK Inspecteur politie te van Soest biedt de aanslagen grondbelasting 1933 aan vergezeld van een rapport. Hij adviseert de belasting te voldoen volgens de aanslagen. H-5-' 33 BlijKens door den Techn.Ambt. O.'ï. inge- zonden afstandsverklaring schenkt H.J, Jannes de gemeente een strook grond ter verbreeding der Schrikslaan en stelt daarbij eenige voorgaarden. 14-1-'33 brengen bezwaren in tegen de plaats van het natuurbad mn verband met de drinma- tervoorziening der gemeente Utrecht. De Techn.Aijibfcenaar belast met de leiding van Openbare Werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 24 Maart 1933, no. 455. H-5-' 33 zendt advies ter zake verzoetcschrif ten ;van den Bond van loodgieters en fitters- patroons e.a. tot wijziging van de over eenkomst met gasinstallateurs aangegaan, l-5-'33 vraagt in aanmerking te mogen komen voor smidswerken. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare "/erken deelt! mede dat adressant sinds Januari van dit) jaar als patroon is gevestigd, zoodat hij adviseert hem te berichten zijn ver zoek te herhalen wanneer hij één jaar 'zelfstandig patroon is geweest. diverse verzoekt vrijstelling van schoolgeld over 1932 en 1933* Ve aanslagen (nog niet betaalde gedeelten) bedragen f f 6.- en f 67,50.-. Verzoener had de laatste jaren f 10000.- inkomen per jaar Hij is geheel vrijgesteld ten opzichte van Rijksinkomstenbelasting 26-7-' 32 verzoent ontheffing schoolgeld voor een kind dat wegens ziexcte de school niet be zocht. Het hoofd van de school bericht dat het kind alleen over Januari en fe bruari halve dagen de school bezocht. 11 -5-1 33 verzoekt den volontair bij de gemeente politie voor een behoorlijke geldelijk belooning in aanmerking te doen komen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 271