1 .ng 1933 roldoen inge-J liet H.J, ;rond ter stelt aats vaa drinjwa- ■echt. .e leidi^ ■omtrent !4 Maart hrif ten fitters- de over- ang egaan, :omen voorfe belast ken deel i van dit zoodat zijn ver- n jaar Igeld (nog en f 9«" ad de per jaai ozichte voor een 1 riet be- bericht i en be zocht. emeente- ldeli j 'ce komen. Afaeeiing en No. Aanmerkingen Tot betaling der aanslagen grondbelasting 1933 wordt "beslo ten Besloten wordt den raad voor te stellen dengrond onder Vas'd. de gestelde voorwaarden voor de gemeente in eigendom j1/C* te aanvaarden. J' Besloten wordt het gemeentebestuur eenige mededeelingen <JU te doen waarbij gemotiveerd wordt dat de bezwaren tot j\ een minimum beperkt blijven. Conform het advies der Gascomraissie zal den raad worden \P- voorgesteld op de ingekomen adressen te besluiten. Adressant te berichten conform de mededeeling van open- bare werken. Aan den Gemeente-Ontvanger te verzoeken de aanslagen op te nemen ot> den staat van oninbare oosten. ir/ De ontheffing ad f 6.- wordt verleend. P grond van de mededeeling van den voorzitter, hoofd er politie, dat eene geldelijke belooning van de unctie niet noodig ia, wordt besloten afwijzend 00 het verzoek te beschikken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 272