3ir Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud f?24 M.A.Hastrick te Amersf oort 9-5-' 33 verzoekt; _le. in aanmerxing te mogen komen nis gerant van het bij het natuur bad open te stellen theehuis; 2e. zoo verpachting van dit theehuis zii nlaats hebben, de noodige inlichtingen te mogen ontvangen betreffende de exploj tatie van gemeld theehuis. fAdressa ■lórden theehui 525 Techn.Ambt. Bouw- en woningtoezicht H-5-' 33 rapporteert, dat t Lam,Kerkstraat 53 ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 14 sub b der bouwverordening, in verband met de voorgenomen uitbrei ding van zijn timmerwerkplaats, gelegen aan de Kerkstraat, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie C.15I2 en advi seert de noodige ontheffing onder de door hem voorgestelde voorwaarde te ver- leenen. Oe or.th louw- e 52 6 G.Drieseen, Juli anaplein 12,Soest ll-4-,33 vraagt aanbrenging van een straatlam) tusschen de perceelen, Julianaplein 10 en 12. De Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'Verken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 13 Mei j.l'. no. 650. Beslote ter har gende J 527 R. X. Schoolbestuur te Soesterberg 9-5-33 deelt mede met het schrijven van 3.en 1 dd. 3 -^ei 1933le afd. no. 21/171, in zake het in rekenin0 brengen van een te- drag van f 25»- '"egens het gebruiken var het gymnastieklokaal te Soesterberg, accoord te gaan. BesioU len,da1 voor ht school per jas lokaal redig Soester 3/i voo: 5?4 j 528 Gascommissie il-5-'33 brengt advies uit inzaxe verzoex F.i.llud tijdelijk ambtenaar bij het Gasbedrijl om aanstelling in vasten dienst der ge meente. Aan d ei 1933 ii bij hei jaarliv f 100. 529 Centraal verifi- catiebureau, den Haag 5-5-'33 zendt rapport van de controle der admi nistratie van openbare werken over het 4e ^wartaal 1932. Van he te gev rappor 530 J.Smedes, Burg. Grothestr. Utrecht 20-4-'33 verzoekt verwijdering van een reclametop staande naast zijn perceel. De Techn. Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Verken brengt hieromtrent adv# uit bij schrijven dd. 8 Mei j.l.no.657* Éesloti ven he lid der

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 273