1 m 1 >*>Lf {3jt uogen t natuur. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant mede te deelen, dat binnen korten ttijd aal Kórden overgegaan tot openbare verpachting van het theehuis. ehuis ^alB itingen ie explojj traat 53 Bpe ontheffing wordt verleend cenform het advies van alde bij I en woningtoezicht ening, itbrei- gelegen ekend ge«l I en advi- er de e te ver-l U. at lam.) 3esloten wordt als de uitbreiding der verlichting wordt lein 10 ter hand genomen op de aangegeven plaatsen een overhan- ft r, t met de gende lamp te doen aanbrengen. u u ngt hier-| en dd n 3.en 7.| 171, in- n een te- ui ken vat berg, Besloten wordt het bestuur der Llariaschool mede te dee len,dat het college bereid is den raad voor te stellen voor het gebruik van het gymnastieklokaal door de o.l. school Beetzlaan jaarlijks ingaande 1 Juni a.s. f 45»- per jaar te betalen. De o.l.school maakt 5% uur van het lokaal gebruik. De berekening is gebaseerd op het even redig gebruis van het gymnastieklokaal der o.l.school Goesterberg en door de Katholieke school aldaar n.1. 3H voor f 25.-. 23_x 2? r 221 1/ JU. u 13 13 44,23 rond f 45«- x ïW.Mudl bedrijf der ge er adini- ver het eclametoi lechn. van ent advis .no.657' Aan den Raad voor te stellen F.A.Hud ingaande 1 April *.933 in vasten dienst als klerk-typrnst aan te stellen ,y/ "bij het gasbedrijf op een salaris van f 9OO.- met 3 een-rJ jaarlijksche en 3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100.- tot f 1500.- per jaar. v Van het rapport wordt kennisgenomen en besloten gevolg te geven aan het advies in de laatste alinea van het rapport omschreven. Éjsloten wordt den eigenaar van het bord aan te schrij-, jren het bord te verwijderen op grond van art. $4, le Pol.Verordening. der Al 17 ayfii- X' ICjS't-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 274