Volg num mer Afzender of voorsteller 531 532 5 33 5:4 555 536 537 Datum Korte inhoud 1T. Har traan ,3 ir ka straat 53>Soest 14-3-'33 H. V. O.B.I.M. te Soest AC-Broekman S bergschestr.31 Soest Minister van Bin- nenlandscho Zaken Blauwe week com missie te Soest Tec n.Arabt. O.ff. G-rJ .Lengers 21-4-3^3 - 2-5-33 9—5—133 24-4- p3 jdeelt mede, dat hij als eigenaar van [grond, gelegen a.d. V.Lennepl. recht vai uitweg heeft en aan de overzijde van dei luitweg recht van..overpad op het terrein Van derden en dat tengevolge van het graven van een greppel langs de V.Len- neplaan van gemeentewege, hij thans vanB her recht van overpad geen gebruik meer I [kan maken, in verband waarmede hij ver- I zoekt maatregelen te willen treffen,op- I dat van het recht van overpad wederom [gebruik kan worden gemaakt. Omtrent dez: jzaak wordt rapport uitgebracht door den I (techn.ambtenaarbelast met de leiding 1 van openbare werken, terwijl b^j diens 1 nader schrijven dd. 8 Hei j.1. een sitJ atieteekening wordt overgelegd. verzoekt ver0unning tot het mogen oprici I ten van een bovengronische gasolietank, nabij het spoorwegemplacement te goest, achter de bestaande benuineloods. De teem .ambtbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de gtfl vr' agde vergunning te verleenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarden. beklaagt zich over den toestand langs de SoesterbergschestraatDe Techn.ArcMB belast met de leiding van openbare wer ken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 9 Mei j.1. no414. jbericlt dat de steunregeling, zooals [deze is goedgekeurd, tot en met 3 4uni 1933 is verlengd. verzoekt toestemming tot het houden van ieen coilscte (bloempjesverkoop) op z da- jgen tusschen 25 Mei en. 6 Juni 1932. jüe Inspecteur van politie adviseert voel iéén dag en wel op 26 Mei a.s. de vergur.-| ining onder de gewone voorwaarden te jverleenen jbiedt aan een door G. Ze.yderveld onder zoekende afstandsverklaring van een [stuk gronds aan de Kóninginnelaan (per ceel il.no.515f ged) en geeft daarbij e® gespecificeerde kostenberekening. 15-4-'33 vraagt vergunning voor de benedenvoor- localiteit en concertzaal van het per ceel van We edestraat In afwi wenscht ten besl der gem leggen. ïeslote len Tec ifen adi Ls en rr. Kennis^ De toe: 26 Me: !Den ra te aan waarde Pij Jzigde l!Op gro freikt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 275