Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 538 Voorzitter 539 S.DijkstraHart- weg 27 Korte inhoud 4-5-'33 540 Techn.AmbtO.ff. 541 542 TechnAmbtbouw en woningtoezicht Gez ordheidscom missie te Baarn 545 L../v.d .Linden, 3 1 berg 15-5-35 geeft in overweging den raad voor te stellen de vergoeding ingevolge art.loj der l.c.wet 1920 over het jaar te bepa. len als volgti f 11,90 voor gev/oon l.o. f 22,05 uitgebreid lager onderwijs zijnde het laatstgenoemde bedrag de welke in de gelijksoortige gemeente is uitgegeven. 4-5-'33 24-4-55 deelt mede, dat hij met een koopprijs van f 1,75 per M2 voor het perceel sec tie H.no.1604 accoord gaat, onaer con ditie, dat het terrein altijd weder verkocht kan worden als bouwterrein. Voorts verzoekt Dijks ra hem geen waai- jborgsom van f 50.- te laten storten, jaangezien hij onmiddellijk overgaat tot verplaatsing van de scheiding. rapporteert ever de opmeting en uitzet ting van den Vinkenweg en bericht ovjer de met de eigenaren van aldaar gelegen perceelen gevoerde onderhandelingen,met name over de door den heer w.L.Broek man gestelde voorwaarden. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede de onvoldoende werking van jde zinkput voor den afvoer van de af- Ivalvloeistoffen uit de keukengoorsteen van het perceel Kampweg 48cc, bewoond I door «V.P.v.Aartsen De Techn.Ambtenaar belast net de lei- j ding van Bouw-r en woningtoeizcht brengt hieromtrent rapport uit. n neemt de voorwaarden van huur van het jparkeerterrein te Soesterberg aan en k bereid als taxieven aan te nemen 10 cent voor een auto en 15 cent voor een aut obus Wordt ba Besl ote; Verkoop st elde Inmidde zich ni te terr IfhanSe schrift ten van het hek iSde aang ■eslote ning de -hekwerk zijn r£ ®n De bouw 2/25; gelet c afd. nc .Beslot* schr ijv en and* Zoodra goedge overee de con parkee ptnmidd tromme in twe 530^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 277