r3U BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen dor te s art. 10; te bepg. Wordt besloten. 11vb. ond erwijs ag de s0q sente opprijs ceel sec ier con- we der rrein. een waar] crten, rgaat tot n uitzet- cht ov,er gelegen Lngenmet .Broek- Besl oten wordt den raad voor te stellen den grond te verkoopen voor f 1,75 per 112 met handhaving van de ge stelde voorwaarden. Inmiddels aan adressant te berichtendat het college zich niet kan binden aan de voorwaarde dat het gekoch» te terrein steeds bouwterrein zal zijn aangezien dit afhankelijk is van de door den raad te stellen voor schriften. Voorts ware hem mede te deelen dat het stor ten van de waarborgsom achterwege kan blijven wanneer het hekwerk op den dag van overdracht van den grond op 1de aangegeven plaats is teruggebracht. Besloten wordt den techn^ambt. te machtigen voor reke- nirig der gemeente de heg -weg te nemen en een nieuw -hekwerk te plaatsen conform het model omschreven in u zijn rapport. 'd- ge verzot I van de mg van de af- oorsteen oewoond Ie lei- at brengt /an het aan en is| sn 10 /oor een 'Be bcuwaanvragen nos. 1/694, 1/669, 1/701, l/70p, 1/705 Uuld- en 2/255 worden verleend. De nos. 1/702 en 1/699 worden gelet op het schrijven van ged.staten dd- 9-5-'55>le aifdnos. 1572/906 en 1605/1025, verleend. Besloten wordt den eigenaar van het perceel aan te Bchrijven de noodige verbeteringen aan te brengen een en ander conform het advies van bouw- en woningtoezicht Zoodra de bed. Stat en het huurbeslu.it zuilen hebben goedgekeurd zal met van der Linden een afzonderlijke overeenkomst worden aangegaan omtrent de tarieven en de controle op het aantal auto's en autobussen dat ge parkeerd wordt. Inmiddels wordt de secretaris gemachtigd een Bireka trommel aan te koopen.met de noodige controle strooken |Ln twee tarieven en twee kleuren. 0/ ii i tL,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 278