Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer I i Korte inhoud 544 545 546 547 Idem 548 549 550 Commissie bedrijf Grond- 15-5-'55 Idem Idem 15-5-55 15-5- '53 Idem 15-5->5 Idem 15-5-'55 Idem [kan zich vereeniging met het voorstel ;om den grond aan de Bclir ikslaan,kad.bs. kend als sectie 11.no.2887 van pastoor Galama te 's heerenberg aan te koopen jvcor f 2800.--r kan er zich mede vereenigen, dal de [huurprijs voor het jaagpad wordt be paald op f 10.- per jaar. 15-5-'35 1 10-0 j kan zich er mede vereenigen, dat de ca non te betalen door de P.U.h.il. veer in erfpacht te geven perceel li.no.98o, ter grootte van 59 M2 wordt verlaagd tot f 15.-. adviseert naar aanleiding van het ver- I zoek van J.J.Brouwer den huurprijs van' het perceel weiland, dat het vorige jaaj verhuurd was aan H.Th. vd .Berg te bepa len op f 150.- per jaar. Tevens zal we-1 derom de voorwaarde moeten worden opge-« nomen,dat het gemeentepaard op het lancj mag worden geweid. j deelt mede zich {liet te vereenigen met de voorgestelde ruiling van grond aan den Klaarwaterweg met een stuk gemeen-1 tegrond aan de 3chrikslaan,daar de wam de van het laats Ce terrein veel gico- ter wordt geoordeeld. Geadviseerd wordj aan Suydam te vragen of hij het terrein aan den klaarwaterweg aan de gemeente .wil veikoopen en tegen welken prijs. iadviseeit naar aanleiding van het vei- |zoek van o.D.Idzerda om geen ruiling |van grond, als door hem vocrgesxeldah te gaan doch om te vragen naar den prijs van het aan den Klaarwaterweg ge liegen perceel u-.no.55i5. [adviseert naar aahleiding van een asn- jvrage van P.Beekman den koopprijs van jhet aan ue Van Lyndenlaan gelegen per ceel, groot ongeveer 1980 M2 en kad. be? kend als sectie 1.1661 te bepalen op f 2.- per iü2 Tot aan worden Bjeslote ebn bed Aan den st ellen Het wei f1150.- gebru ik de voor Bes lote zijn pe Beslote door de Aan adr den ras

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 279