De ve Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Nationale Centrale Vredes- Gemeentesecre- taris Alg.R.K.Ambtena- renvereen. Ned.R.K.Bond van Overheidspers St.Paulus Alg.Nederl.Poli- tiebond en Ned.Bond van Gem. Ambtenaren. 4(4 li.Geubbels Soest 10 -10-' verzoekt toestemming tot het houden der Nationale Yredescollecte op 11 November 1952, of op een nader te bepalen datum. Be Inspecteur van Politie adviseert i bij schrijven dd9 Januari 1955, Nr.12/4, afwijzend op het verzoek te beschikken. Voorts wordt medegedeeld dat het Centr Archief bij schrijven dd. 5 Januari j.1.berichtte, dat de Nationale Vré- des Centrale voorloopig geen geldin- i zamelingen meer zal houden. geeft het College in overweging de Voetbal Vereeniging Soest ter gele genheid van haar 10-jarig bestaan een groote zilveren medaille uit te I reiken en vraagt machtiging deze in j bestelling te mogen geven. doen mededeeling van de aangewezen vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordigers voor de commissie voor georganiseerd overleg. Bes] Col] led banc in lot le wc iTan d A.van Doorn Soest 27-12-'52 vraagt mede namens Mejde Wed.W.J. van Be vergunning tot het aanbrengen J vW eenige reclameborden ten behoeve van de gezamenlijke schilderspatroonste gen een schuttingstaande op het aan hun toebehoorende terrein aan de van Weedestraat. De Inspecteur van Politie deelt bij schrijven dd. 9 Januari j.l.mede, dat zijnerzijds tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar bestaat daar door deze reclame noch de om geving,noch de schutting zelf zal wor den ontsierd. sluit Ifcer p li en 0 6-1-55 vraagt vermindering van pacht van de hem verhuurde perceelen weiland.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 27