■V Oh V 4. BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen oor stel nkad .ba, pastoor koopen de d t be at de ca- vc or rif I no.9öö, I rlaagu het ver rijs van ij rige jaail te bepa-'l s zal W0-1 den opge-J het lancj igen met ond aan gemeen-, r de waai L gr oo erd wcrdlj t terreii jmeente prijs Tot aankoop wordt besloten. Het voorstel zal den raad worden aangeboden. Besloten wordt de huurprijs nader aan te bieden tot efen bedrag groot f 10.- per jaar. Aan den raad voor te stellen de canon opnieuw vast te stellen en deze te bepalen op f 15•- per jaar. Hlet v/eiland aan J.J.Brouwer in huur aan te bieden voor f I 15 O - en daarbij mede te deelen dat het perceel in ffiebruik kan worden genomen wanneer hij de huursom en de voorwaarde aanvaardt. Besloten wordt aan Buydam de koopprijs te vragen van zijn perceel aan den Alaarwaterweg iet ver- iiling sxeld aat den ïrv^eg gel jen aan-1 -js van j ;en per- I kauIe* .en op Besloten -wordt aan S.n.Idzerda de vraag te stellen als oJU door de Commissie bedoeld. ft w XCjjS1, Aan adressant de prijs mede te deelen en bij aanneming den raad voor te stellen tot verkoop over te gaan. OJ Si ay

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 280