Afzender of voorsteller Datum num mer Afd.Financiën ter secretarie Soest 557 Ged.Staten 558. 559 H.Ruyer e.a. A.F.Th. Smits,Juli- anal.69, ZexSt 560 stelt voor te "bepalen dat aan het gastel drijf in rekening zal worden gebracht, 'ingaande met het 2e kwartaal 1932»voor; Ia.het herstellen van straatwerk voor gelieele sleuven per 112 f 1.- b. het herstellen van straatsteenstutoter] per M2 f 1,5° c. het herstellen van teersplitwegenpJ 1T2 f '5.- d. het hetètellen van grindpaden per M lt f 0,50 e. het zetten van kantlagen per M' f 0,]| f. het kantgoten o| ,11. andere werkzaamheden, als het gmve:1 van sleuven, het vervoeren van buizen, enz. het uurloon 4- 20%. III. tractiekosten voor vracht van l^OO KG of minder f 0,30 per KM.,voor Nachturen f 1,50 5er uur. jkunnen zich niet vereenigen met het voor] stel tot dekking van het taxatieveriies grondbedrijf gedaan bij schrijven van 16 Maart 1933» 4e afd. no. 184 en willen tegemoet Komen door goed te vinden dat uiteindelijk dekking wordt verdeeld over de jaren 1933-1942 telken jare voor eer. gelijk bedrag. 10-5-'33 verzoeken gratis verstrekking van nieuw werkkleeding wegens abnormaleslijtage bij het werk in de bosschen. De Werkver* schaffingscommissie adviseert afwijzend, 6- 5- 33 wijst o) den meer dan slechten toestand 1 var. een "zomerhuisje" staande naa3t het huisperceel van den heer Houbaer te Soesterberg. De Techn.AmbtBnaar belast met de leiding van 3ouw- en Woningtoezicht brengt hier-] omtrent rapport uit bij schrijven dd. 15 Mei j 1no. 2l/5« M. J.'Titte ,Eikene horstweg 14,Soest Het vo Alvorei «orden adviez" 8-5-'33 beklaagt zich over den hinder, welke door hem wordt ondervonden van de bewo ners van het perceel Eikenhorstweg l6. De Techn.Ambtenaar belast met de leidiné van Bouw- en Woningtoezicht brengt hier- iomtrent rapport uit bij schrijven dd. 15 Mei j.1. no. 36/3. Gonf ori verzoe. Beslot hui sj e bewonii verbet eslote: erzoek f vero: ïg zij)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 285