fa ty-J- V2(f yyi BESLISSING Afdeelina A Aanmerkinqen en No. a het gaste, jebraoht, 1932,voor; srk voor - L.- teenstuKKe: Li tvi eg en pal ien jier Eg. 2r M» f 0,1 0,j I het graveB 1 buizen, van M. voor Het voorstel heeft de goedkeuring der vergadering. it het vool ieverlies 1 ven van en killer! nden dat deeld ove.l voor eer.I \1 vorens in deze te beslissen zal het advies ingewonnen ty «orden van het Bureau voor Verificatie en financieele adviezen. van nieumel slijtage e Werkver-I afwijzend.l Conform het advies verzoek beschikt. der commissie wordt afwijzendop het J 1$ toestand naa3t het er te ie leidingj engt hier-l ven dd. welke de bewo' tweg l6. ie leidiné ïngt hi er- ren dd« Besloten wordt reclamant mede te deelen, dat het zomer- 1"aXt. huisje nimmer de bestemming mag hebben voor blijvende \u> bewoning en geen maatregelen genomen kunnen worden tot verbetering van het perceel. esloten wordt reclamant mede te deelen dat uit het on- erzoek is gebleken, dat van geen overtreding van wet verordening sprake is en mitsdien geen termen aanwe- 1g zijn tot ingrijpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 286