1/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen inbrengen •n de raad' :ffing te art.14 den bou\s :n op een •bergsche- no3268 Besloten wordt Openbare 'VerKen op te dragen de banken te vervaardigen. Be zitplaatsen moeten 00 de banicen ge nummerd worden. Be ontheffing wordt verleend conform het ontwerp-besluit hiernevens als bijlage gevoegd welk besluit tevens wordt; ■w' iJ, vastgesteld. 1 en uitga' ],r«t de ontwerp-begrooting kan de vergadering zich ver- fcZf. eenigen. y- collecte Be toestemming wordt verleend, tot aan ;rsf oort .sschen 6 I ditie .ouaen var. 1933. >e rt afwij- caliteit d.no.95» e Postweg ehoeft va; bou"'ver- oorgenomeil .d.Verl. .eente rt de noo*; nder de de. i Be toestemming wordt geweigerd op grond van de over- wegingen als in bijbehoorend besluit vermeld. j'oVo Het verlof wordt verleend conform het besluit hierne- VoJL. vens als bijlage gevoegd. v Be ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- ^ui ting van een bedrag groot f 35^,25 in het wegenfonds. Jh gen het n stich- I r natuur- estaat> in; houd over hten. feïl esluit tot orden en- Besloten wordt zoo spoedig mogelijk den raad het ont werp-besluit tot oprichting van de stichting ter vast stelling aan te bieden daarbij rekening houdende met de jpmerkingch en aanwijzingen van de Ged. Staten. cl. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 288