Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1 569 Commissie openbare werken 19-5-'33 brengt advies uit omtrent het voornemen van ÏÏ.en 'V. om den Raad het voorstel te doen tot openbare aanbesteding van het ophalen van asch, vuilnis en afval. Met he sloten voorst tot aa Tevens tot aa desbet «orden 57O Techn.Ambt. O.W. l3-5-'33 verzoekt de aanvrage van D.Ek te Rotter dam als afgedaan te mogen beschouwen. Beslot 571 U.V. Prov.Utr. Electr.Mij H-5-' 33 verzoekt haar te verstrekken een platte grondkaart.waarop de vele nieuwe wegen en woningen voorkomen. De Techn.Ambt. belast met de leiding val Bouw- en Woningtoezicht deelt bij schrij' ven dd. 19 Mei j.1. mede dat geen bezw ren bestaan een stel afdrukken op glad papier met oningekleufde huizen te ver strekken, waarvoor in rekening ware te brengen een bedrag van f 15c.-. Beslot bieden 572 Commissie Grondbe drijf en Uitbrei dingsplan 19-5-'33 verklaart geen prijs te stellen op het verrichten van teekenwerk voor het uit breidingsplan door den heer van Heyst na de beëindiging van diens arbeidscon tract op 1 Augustus a.s. Beslot deelen meer z 573 Commissie Openbare 'Verken i9-5-'33 brengt advie3 uit omtrent het dienstver' band van den tijdelijk opzichter-teeice- naar van Heyst. Zie be dingsp 574 Eerstaanwezend In genieur te A'foor 19-4-' 33 verzoekt spoedige toezending van voor stellen betreffende het aanleggen c.q. behouden van wegen op het Militair Luchtvaartterrein te Soesterberg, waar na zoo noodig ter plaatse een besprehA kan worden gehouden. De Techn.Ambtenaar belast met de leidiflf van Bouw- en Woning toezicht brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 13 TTei j.1. no. 6/4. Beslot ais de te zen grondr bepale kunnen bespre en de 14 dag 575 Ged.Staten ló-5-»33 brengen ter kennis dat op 26 Juni a.s. des voorm.van 11-11)2 uur eene commissie als bedoeld in het lè lid van art.27 Luchtvaartwet, te Utrecht zitting zal houden, teneinde kennis te nemen van de bezwaren tegen het voorgenomen bouwver- bod op de naast het luchtvaartterrein te Beslot van ge toe ov der be 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 289