Wafy. voornemen oorstel te 2 van het afval. Afdeeling Aanmerkingen te Rotter 3houwen. een platte iwe wegen Leiding vai "bij scbrijl je en bez^l x op glad I en te ver-1 2 ware te en op het r het uit-1 in Heyst :be idscon- dienstver ier-teeice-p ran voor den c.q. .tair ;rgwaar bespreek de leilinf 'engt hier' ven dd. "uni a.s. j commissie art.27 iec ;ing zal ïen van de j i bouwver- ;terrein te Met het advies kan de vergadering zich vereenigen. Be sloten wordt den raad tot openbare aanbesteding het voorstel te doen onder aanbieding van de voorwaarden tot aanbesteding. Tevens zal het besluit tot onderhandsche aanbesteding- tot aankoop van een faecalien en vuilnisauto alsmede de desbetreffende begrootingswijziging door den raad moeten wbrden ingetroKken. Besloten wordt de correspondentie te deponeeren, Besloten wordt de P.U.E.M. een stel afdrukken aan t< bieden tegen betaling van f 150.-. av' Besloten wordt de tijdelijk teekenaar van Heyst .-.ede te ff deelen dat zijn dienstverband na 1 lugustus a.s. niet meer zal worden verlengd. Bic besluit naar aanleiding advies commissie uitbrei dingsplan. Besloten wordt zoowel aan den Eerstaanwezend Ingenieur als den Commandant der Luchtvaartafdeeling een tekening te zenden met de omschrijving van de bedoeling der grondruiling en daarbij te verzoeken een dag te willen bepalen waarop de bespreKing van de voorstellen zou kunnen plaats hebben. Bij het bepalen van den dag der bespreking zal verzocht worden tusschen de oproeping en de bijeenkomst zoo mogelijk een tusscnenruimte van 14 dagen te nemen. LA <u/ Besloten wordt na te gaan of er fan gemeentewege bezwaren in te foe over te gaan. Be voorzitter der belasten. termen aanwezig zijn dienen en zoo ja daar- zal zich met een en an- V cjL. **-x^(i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 290