576 577 578 579 3069. Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 580 '7oningbouwvereeni-i 15"5~,33 ginb "Goed Wonen" I Soest J.Hamel,Javastr. 12-5_,33 170,A'dam 'faarn .gem. ontvan ger C.de Reus,te Duren l8-5-'33 19-5-'33 te Soesterberg gelegen perceelen kad. bekend in sectie D.no.1331 en sectie E, nos. 2014 en 201J ged. geeft de bij schrijven van 3. en 7. van 12 Juli 1932» 4e afd. no. 207 gevraagde! inlichtingen ten aanzien der onderhoudsll kosten over 1931 en 'te11 aanzien van de vorderingen op de debiteuren Besselse e|[ de Nooy. verzoekt betaling in de gem.kas t/h van het Wegenfonds van een bedrag ad f 199,37, in stede van f 3S9»^9» berekend naar ea terreinbreedte van 11 M. zuIks in ver band met den bouw van een enkel w 0 onhui aan den Dorresteinwegkadastraal beKént gemeente Soest, in sectie G.280O ged.Onl trent dit verzoek wordt advies uitge* bracht door den techn,Ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoe- zicht. zendt advies op het schrijven van Cvaa Grol inzake de loon-uitbetaling op 6 en 13 Mei j.1. Ie afd. ter secre+ 23-5~'33 tarie rapporteert, dat door M.A.G.Blerk,Bos- str.90 te Soest, niet is voldaan aan de bij het besluit van Burgemeester en '7et-! houders dd. 9 Mei 1933 onder _o öestelde voorwaarde doch dat genoemde BI er k heeft verzlaard in staat te zijn binnen enKe- le dagen hieraan te Kunnen voldoen, "es- halve opnieuw ontheffing zoude Kunnen verleend van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverordening voor den bouw van een enkel woonhuis op een terrein, gele gen aan de Bosstraat, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.nos.2012 en deelt mede dat hij een (onverplichte) bijdrage wil verleenen in de kosten van verpleging van zijn schoonzuster '7.F. Huizinga,die op lo Mei j.1. in Beiler- oord -is opgenomenvan f 10.- maand'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 291