>}/u 5^ lik fff I Afdeeling en No. Aanmerkingen en kal. sectie E,: en 7. van gevraagde; >nderhouds-: in van de iessvise el ls t/to van ad f 199,37 id naar ea i in ver- il woonhuis ■aal bedara >00 ged.Ott 1 uitge- ,r belast' >ningtoe- van C.van Besloten wordt na te gaan of er termen aanwezig zijn van gemeentewege >bezwaren in te dienen en zoo ja daar toe over te gaan. De voorzitter zal zich met een en an der belasten. Met de nadere toelichtingen wordt voorloopig genoegen genomen. De ontheffing wordt verleeni onder voorwaarden van storting van een bedrag groot f 199»37 wegen fonds en grondafstand tot wegverbreeding. Voorts wordt besloten de ontheffing uit te breiden met de voorwaarde, dat de erfaf scheidingen aan beide zijden van het te bouwen huis moeten geplaatst worden op een onderlingen afstand van 11 ^eter. ig op 6 em erk,Bos- an aan de er en "Vet- toestelde lerK heefi nen enke* doen, wes- Kunnen artikel 8 o uw van ein, gele- al bekend a.2812 en lichte] osten van er '7F Bei ler- er maand. Aan reclamant mede te deelen dat zijn klacht ongegrond is aangezien is gebleken dat de inhoud van het loonzaK- y je hem evenals bij andere arbeiders geschiedt op den Y7(f dag der uitbetaling is voorgeteld. De ontheffing wordt opnieuw verleend door vaststelling van het ontwera-besluit. IA Cl. ld ïet de bijdrage ad f 10.- oer maand wordt genoegen 0e- lomen. Xliftj 4 J'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 292