Volg- j num- Afzender of voorsteller i mer j Datum Korte inhoud 531 582 'T.v .Dreukelen Beckeringhstr15 Idem 583 Directie v/d Pen- aioenfondsen 584 585 586 Best,Vertot be- str.der t.b.c. Id en Gene entesecretaris 11-5-33 jverzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 15 der bouwverordening voorl den bow van vier woonhuizen op een terl rein,gelegen aan den Korte Hartwegsec-| tie H.1Ó04 ged. De techn.ambtenaarbelast met de lei- ding van bouw- en woningtoezicht advi seert de gevraagde ontheffing onder de |door hem voorgestelde voorwaarden te verleenen. 10-5-' 33 verzoekt onthei'f iri<y van het bepaalde art. 15 der bouwverordening voor den bouw van 2 blokken van vier %n 1 blote van vijf en 1 blok van drie woningen op een terrein, gelegen aan den Hartweg en K.Hartweg,sectie H.4085» 4086 en 4088gei| De techn.ambt.belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de gevraagde ontheffing onder de door hem voorgestelde voorwaarden te verlees nen. deelt mede niet in de gelegenheid te zijn tot conversie der leening pro res' groot f 352100.- a 4% IO-5-'33 verzoekt ingevolge de bepalingen der verordening oo het verleenen van bijdra' ,gen ter bestrijding van de t.b.c. in de gemeente Soest eene bijdrage groot f 4 57.50 t/b van den patiënt D.Vijhbeeï iwonende Talmal. 28, zulks voor den tijd van zes maanden en deelt mede, dat de Ger.Diaconie f 1.- per dag bijdraagt iï 'de kosten der verpleging. 8-5"33 verzoeKt ingevolge de bepalingen der I verordening op het verleenen van bij dra 'gen ter bestrijding der t.b.c. eene bij' drage uit de gemeentekasten bedrag van f 422,50. ten behoeve van den patiënt Cornelis Haage.zoon van G.Haagewonende Veldweg 1, Soest. vraagt of de allrisksverzekering op tee- keningen van het ontwerp-uitbreidings- plan met bijbehoorende stukken groot f 10000,- na 28 Juni e.k. moet worden voortgezet Den der Mt t ir -thans conver den ve

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 293