'v 3/° j" Afdeeiing en No. Aanmerkingen epaalde ening voorl op een ter rtwegsec- t de lei- cht advi- onder de rden te epaalde bil ior den i 1 blok aningen ooi Ia rtweg eril en 40o8gel leiding iviseert de door te verlees! ïeid te l pro res" ïen der ran bij dra1 c. in de jroot 7i jnbeeit den tijd dat de draagt ia ;en der an bijdra, eene tij' ledra^ van patiënt ;etonende ng op tee- eidings- groot norden lai en raad voor te stellen de ontheffing te verleenen on- J1 ajU. er voorgaarden in het rapport van bouw- en woningtoe- icht vernield. Pen raad voor te stellen de ontheffing te verleenen on- h* der ie voorwaarden door bouw- en woningtoezicht gesteld, v' Mi t intrekking van het besluit van l6 Mei j.1. wordt •thans besloten geen pogingen tn het werk te stellen tot conversie aangezien geen voordeelen zullen kunnen wor den verkregen. Pe Secretaris deelt mede dat de Secretaris der T.B.C.- V vereeniging heeft medegedeeld dat nog op eene bijdrage y- van het supletiefonds kan worden gerekend zoodat de ge meentelijke bijdrage wordt verminderd. Met inachtneming dezer mededeeling wordt besloten de ,T.B. C. vereeniging te berichten dat op de gemeentelij Ke bijdrage kan worden geregend doch dat een nieuwe aan vrage wordt ingewacht waarop de bijdragen in totaal aijn vermeld. Besloten wordt de bijdrage ad f 422,5° gemeente kas te verleenen oc' rjf. gesloten wordt de verzeKering niet te continueeren en iervan aan den agent der Verz.Mij, Mnegt en 4n Kennis e geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 294