Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte mer 587 583 589 590 T e chnAnjb t ou w - en woningtoe3icht Voorzitter Voorzitter Voorzitter [rapporteert onder "bijvoeging van een schrijven der Hinderwetsvereeniging op hieuw over het verzoek van de Gebr.Berk. hout te A'dam om ontheffing van de ver bodsbepaling bedoeld in art.2 der veror dening ex.art.4 der Hinderwet in verbanj met het voornemen tot oprichting eener iSteenhouwerij aan de Kerkstraat. Hierop heeft mede betrekking de voordracht aan den raad dd. 21 April 1933 no.2922 welke voordracht voor nader onderzoek in de raadsvergadering van 3 dezer is aange houden deelt mede,dat de vereeniging Vrijw.BiaJ iweer Soest op 13 Juniia.s. de herdenking! viert van haar 10-jarig bestaan en steltj voor aan den raad een crediet te vragen! groot f 125*- "ten einde dit bedrag als feestgave aan de vereeniging te overhang jdigen. Voorts ware aan den raad mede te deelen dat het college voornemens is de brandweerver. officieel ten raadhuize te Ontvangen waarmede een kosten zullen gej paard geen. In dit verband wordt beslo-, ten de postMoffcieele ontvangsten der begrooting aan te vullen tot f l^O.-.Uii 'deze post stelt het college zich voor dj kosten van ontvangst van den Prov.Bond |v.Brandweerkorpsen op zijn jaarvergade-' ring welke te Soest zal worden gehouden| te bestrijdenterwij 1 reeds uitgaven aj[| jgedaan voor tractatie v/h Bestuur en le| den v.d. Soester Harmoniecoros jaangeboden ter dat de gemeente celegenheid van het feit): 'Soest 15000 inwoners telt stelt voor den commandant der Luchtvaar! afdeeling mede te deelen, dat de Utr. Prov.Bond v.Brandweerkorpsen dit jaar i: :de maand Juni a.s. in deze gemeente de f ;jaarvergaderinto zal houden,bij welke ge-I ilegenheid het gemeentebestuur den bond in de gelegenheid zou willen stellen hei vxiegkamp e.a. te bezichtigen,met veizoex jdaartoe wel zijne medewerking te willen verleeneri. stelt voor den techn.ambt. C.W. op 5e dragen spoedig een groot bord te vervaar! digen met opschrift "Parkeerterrein {model ais bij Couturier) en dit te doeKj plaatsen aan het begin van de BatenbuivJ laan. fjord t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 295