tfll BESLISSING Afdeeunq Aanmerkinqen en No. nderhand- terrein ende rede- are ver- ïge ver edeld van lezen. Aangezien er overwegende redenen zijn voor onderhandsche veroachting wordt besloten deze aan de oed. Staten mede te deelen overeenkomstig ontwerp-schrijven. Het college is van oordeel dat de redactie van het raads besluit ïcan worden gewijzigd zonder het in den raad te brengen, aangezien de raad de redactie aan B.en 'V. heeft overgelaten De pachter wenscht de pachtsom ineens te voldoen, zoo dat" vele opmerkingen van de ded.Staten tegen de oor-, spronkelijke redactie van het raadsbesluit ter zijde kunnen worden gesteld. Het opnieu,r geredigeerde besluit heeft de goedkeuring der vergadering. Je bouwvergunningen no. 1/4^1 en 2/247 worden verleend. O De nos. 1/703 en I/7O9 worden verleend gelet op besluit van ged.staten dd. l6-5-'33>le afd.no. 1672/1081 en 169I/IO82.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 298