Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte innou S/ SZ f3 Eechnisch-ambte- laar Bouw- en Wo ningtoezicht Techn-Ambtenaar ).W. J~3 ,Belastingcommissie Inspecteur van Politie Idem 12-1-'33 12-1-'33 10-1-'33 Idem 5-l-'3? adviseert Mej.A.H.Leeuwedirectrice "de Stompert" aan te schrijven een aan haar toebehoorenden hond van een muil korf te voorzien. adviseert Mevr.Sandefortwesthoff-Pot aan te schrijven een aan haar toebehoo renden hond van een muilkorf te voor zien. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de noo- dige bescheiden en teekeningen. zendt rapport omtrent de gehouden aan besteding van het "vervoer van materi alen" in het dienstjaar 1932* De Commissie adviseert afwijzend te be schikken op het verzoek van de afdee- ling Amersfoort van den Nederlandschen Bond van Hotel,Café en Restaurantper- soneel om de grondslag biljarten te doen vervallen bij de heffing der Per- soneele Belasting. handhaaft haar advies om de perceelen gelegen aan onvolledig verharde en verlichte wegen niet in de straatbe lasting te betrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 29