Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 593 594 f?95 Inspecteur van po litie Soest Bestuur der stich ting Bngendaal- school II. v.d.£roeK,BecKe- rin^nstr34,3oest >96 le afdeeling secretarie ter 26-5-'33 adviseert ingevolge het bepaalde bij ar tikel 102a der Algemeene Politieverorde- ning voor de door hem genoemde wegen te verbieden het aldaar in stilstand heb ben, anders dan tot het onmiddellijk la-I of lossen van goederen of dieren of tot J het onmiddellijk uitlaten of innemen rufj personen (z.g. parkeerverbod). l-5-« 33 vraagt het bedrag der geraamde kosten beschikbaar te stellen voor den bouw var, een nieuw schoolgebouw volgens een nieu? plan. 24-4-'33 verzoekt ontheffing van de verbodsbepa- I ling, als bedoeld in het le lid van ar tikel 2 der dd. 30 December 193° vastge stelde verordening, ex art.4 der Hinder wet, in verband met de oprichting van el ondergronduche benzineoewaarplaats, be- J staande uit een ondergrondsche tank, in-j houdende 30000 L. alsmede een onder- grondsche petroleumbewaarplaatsbestaa* de uit een ondergrondscne tank,inhouden- jde 20000 L. op/in het perceel, Kadas traal bexend gemeente Soest,sectie C. 19ged. Omtrent dit vepzoek wordt advies uitgebracht door den commandant der vrij willige Brandweer en den technisch ambtej naar, belast met de leiding van bouw- er, woningtoezicht. 23-5-'33 biedt aan het ontwerp-verslag volks huisvesting, in verband met bepaalde bij artikel 77 der Woningwet. 597 H.V.Fatum,Ongeval- 23-5_,33 1en-versekering- mi j s-Oravenhage doet mededeelingen inzake de dexking v3Cj het risico bij ongevallen in de gemeen-1 telijxe zweminrichting wegens de met j hare N.V. gesloten wettelijke aanspra^l lijkheidsverzexering. 59Ö Technisch Ambt. O. V. 6-4-' 33 bericht omtrent de verplaatsing van een heK langs het terrein van de Utr.Water! Mij. aan de Banningstraat en omtrent -ie verbetering van het rijwielpad aan dien .weg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 301