Volg num mer Afzender of voorsteller 599 600 6ui 4e afd. tarie ter secre" 29~5~,33 Wethouder Lodeesep 602 603 J.van Raay, Soes- terb.str.l88 Soest 13-4-<33 G.J.Lengers te Soest 604 A.Koudijs,Amers- f3tr.91 ,S'berg 23-5-'33 18-4-'33 Korte 1 n h o u Geneenteseeretari6, 30-5~'33 So est deelt mede dat door de Nederl.varkens centrale over 1932 ingevolge art.§, 2e lid der crisis-varkenswet 1932 aan de gemeente is uitgekeerd f 42,40; dat de door de gemeente te betalen onkosten over 1932 bedragen f 9>055 d.at alzoo resteert f 33,35- *n verband met het be sluit van B.en "t. dd. 24 Jan. 1933» ie afd. no. 2635 wordt verzocht te mogen vernemen welk bedrag als extra-vergoe ding aan ieder van het personeel van den keuringsdienst moet worden uitge keerd. dient in een nota van gedane uitgaven in 1932 wegens voorschotten in verband met een excursie van den gemeenteraad naar Ajeldoorn en Boe, ten dienste van het uitbreidingsplan, groot f 82,30- overhandigt den voorzitter eenige vra gen namens de commissie voor werkver- schafi'irit-, veroand nouaende met de even- tueele stopzetting van de werkverschai- if in^. verzoekt vergunning tot oprichting van een benzinebewaarplaats, bestaande uit een ondergrondsch reservoir met een in houd van 6000 L. en bovengrondsche af tapinrichting op/in het perceel, gele gen aan de 3oesterbergschestraatka dastraal bekend gemeente Soest, in sec tie D.1610/1612. vraagt zijn naam te plaatsen op de lijst, als bedoeld in art. 17 der Rrard wet. deelt mede, dat hij met ingang van 1 ni e.k. bedankt als brandmeester van Vrijw.Brandweer te Soesterberg. In verband hiermede zendt het Bestuur der Vrijw,Brandweer van Soesterberg eei aanbeveling van twee personen in, ter benoeming van een opvolger van genoem den brandmeester,t.w. Ie. 3.Smits,iade i makerstraat 24,tnans commandeur en 1 2e. G.G.Hol, Postweg Beslot beschi rinfcsd -jAari he ■eelih man di Ifce wil vereen De dec Beslot vraagd strekk De ver hi erne 3eslot tien v! Tot brs P-Smit:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 303