k' qh. varkena art.2e 2 aan de 0; dat de nkosten t alzoo met het bei 1933. ie te mogen a-vergoe- eel van n uitge- uitgaven ,n verband ;en teraad .enste van 82.30. inige vra- werkver- *t de even-j 'Kverschai-: BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No Besloten wordt het bedrag ad f 42,40 minus f 9»°5 ter kesChikking te stellen van het personeel van den keu- jinfcsdienst. A/*'4 yPr Man net hoofd van dienst ware voor te stellen de ver- 1 v deeling te doen geschieden als volgt 1/3 voor het hooi'u Jan dienst en 2/3 voor de hulpkeurmeester met verzoek te willen mededeelen of hij zich met dit voorstel kan lereenigen. De declaratie ad f 82,30 wordt goedgekeurd, Besloten wordt den Techn.Ambt. 0.'7. op te dragen de ge vraagde gegevens spoedig althans vóór 6 dezer te ver strekken. J '<*M: ohting van De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit V-JL. taande uit hiernevens als bijlage gevoegd. v, net een 'in- F JI"*- ndsche af- K eelgele- I raatka- stin sec-H 00 de gesloten wordt G.J.-^engers te plaatsen onder nummer 7 der DranJ tien van he lijst. ng van 1 jT01 brandmeester wordt ingaande 1 Juni a.s. benoemd: ster van iW.Smi tsRadema kerst raat 24 te Soesterberg. rg. it Bestuur Ij - terberg ee£ n in, ter an genoem- Sinits ,Racie .eur en V- A \\J i lA1 -t i&i f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 304