i9-5-'33 l3-5-'33 Volg- num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer 605 6 06 6Ü7 603 609 610 J.v/.u. Schothorst Bestuur woning stichting "Patri monium Directeur Gasbe drijf, Zeist 3-5-' 33 vraagt verioi voor de "oenedenvoorlo- caliteit van het perceel Birkstraut 43, 17-5-* 33 19-5-* 33 J.de Bree,Bosstr, 11 G.de Beer e.a. A.J.v.Lunteren, 3e OosterparKstr. 244, A'dam vraagt sanctie op het besluit tot huur- verlaging van het perceel Niwueweg 65 van f 5>5^ tot f 4,75 Per week. Op grc lijke De hui raad der geiaeen- geldende prij- 19-4-'33 deelt mede dat door den te Zeist is besloten de zen van het gasverbruik tot en met 300 j ,M3 per maand met f 0,ol per Mg te ver- lagen, welke verlaging tevens voor de buurtschap Goesterberg geldt. Deze re^el ling &aat in met het gasverbruik over de maand Mei 1933* verzoekt toewijzing van een noodwoning 'voor A.de Bree, wegens aan hem verschuil idigde huur voor het bewonen der woning I Bosstraat 13in eigendom behoorende laan verzoeker. Iversoeken een vergoeding voor het buiten gewoon hooge sl i j ting3->ercentage van hui Ischoenen als gevolg van strooien van slakken op de 111 aanleg zijnde \neben 0? .1 het Hart. De Techn.Ambtenaar 0.1. advie seert in zijn rapport dd. 9 Mei 1933, no. 566 éénmaal f 1,50 uit te keeren waarmede ook de commissie voor de werk- I verschaffing zich kan tfereenigen. verzoekt wederom verlenging van den ter-! mijn waarvoor hem ontheffing is verleemfj van het bepaalde bij artikel 14 der bots- verordening voor den bouw van twee dutte le villa's op een terrein, gelegen aan 1 de Aner3foortschestraatkadastraal be- ikend gemeente Soest, in sectie E.153^ (thans E.1804} De techn.ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert Ithans geen verlenging van dezen termijn meer te verleenen, doch verzoeker mede te deelen, dat, indien de plannen voor bebouwing van het onderhavige terrein vasten vorm aannemen, de alsdan nooiige ontheffing in een gunstige overweging jzal worden genomen. Kennis Beslot aanwez Beslot baar t Besloti van dei te ber. aal wo: fceren

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 305