3-5-'33 29-5-'33 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 611 612 613 614 Afd.Financiën ter secretarie 29-5-' 33 iadviseert aan A.A.Kerkkamp te Soest op varl het beoaalde oni het "bepaalde onder I d, van esluit van 2p April 1923, 3e jafd. no. 5~3-l1» ten laste van het we genfonds terug te betalen het verschil tusschen de door hem gestorte som voor trottoir-aanleg en de werkelijke kosten grond het raadsb afd. no. genfonds Centraal bureau vJ 15~5~'33 Verif.en fin adv. der Vereen.v.bed. j geneenten,den Haa^ zendt rapport van kasopneraing en contro le der administratie der woningbouwver- eeniging "Patrimonium" over het eerste halfjaar 1933* 3estuur der Woning- 17~5~'33 doet toekomen de jaarstukken der stioh' stichting "PatrimqHfiiu ting over 1932. nium" te Soest R.v.Suydam 615 61Ó X e c hnAmb tb 0 uw-j en woningtoezicht verzoekt spoedige behandeling van de adressen, ingediend door verschillende bewoners van den Klaarwaterweg en elke adressen inhielden het verbeteren van den weg en de verlichting en het afstap van grond ter verbreeding. Se Techn.Ambtenaar belast met de lei- ■ding van Openbare Verken deelt bij .schrijven dd. 26 Mei 1933» no.^97 meiie ;dat de opmeting en waterpassing van dia Iweg gereed is. De berekeningen omtrent Ikosten van verharding, eventueele ver breeding, rioleering en afwatering moe ten nog worden opgemaakt, zoodat deze gegevens zoo spoedig mogelijk ingezon den zullen worden. biedt ter behandéling aan eenige verdoe ken om bouwvergunning vergezeld van de 'noodige teekeningen en adviezen. Ai'd .Financien de weri vraagt te mogen vernemen of aan lieden bij O.'?, in lossen dienst V.v.d. Bedum en J.H.Kosten, aan welke werklie den bij raadsbesluit van 11 Hov.1931 zelfde rechten zijn toegekend als aan de arbeiders in vasten dienst, de toe lage voor vrije geneeskundige behande- worden uitbetaald, ad f 7 zoo ja, met ingang van wel de begrooting van 1932 en deze toelagen niet voor be ling moet per jaar, datum. In 1933 2ijn Bt slo te Bandeli doelde personen geraamd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 307