JU. Ji 2 Soest op I d, van L 1923, 3e in het we- t verschil 2 som voor Ljke kosten! 1 en contra L ngb o uwver net eerste der stich- Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No. lot terugbetaling van f 74>75 wordt besloten. De wijziging der begrooting wegens fonds bij den raad voor te brengen. Van het rapport wordt kennisgenomen en besloten het be- tuur der vereenigmg ernstig te wijnen op ue hooge 7/^ huurachterstand met verdoek strenge maatregelen te ne men tot invordering van de verschuldigde bedragen. 2 van de schillende eg en welke teren van het afstaa| t de lei- Lt bij 3. <?97 mede Lng van dia ïn omtrent ïeele ver tering moe )dat dene c ingeson- Van de stuiken wordt kennisgenomen en besloten bij het bestuur aan te dringen op beperking der uitgaven voor onderhoud voor de a.es woningen. Adressant mede te deelen dat de beslissing spoedig is te verwachten. Openbare Verken op te dragen de teekeningen en kosten berekeningen van de opgemeten wegen spoedig inte aenden. Ivo ft. lige verdoe ïld van de :en tan de weri 2nst •V.v.d. ie wereld®' Iov.1931 l als aan t, de toe- 3 behande- ad f 7»$° van welke' L932 en voor be- De vergunning no. I/7O7 wordt verleend. Bouwvergunning no. I/713 wordt verleend, gelet op het besluit van ged. staten waarbij toestemming wordt gegeven tot het ver leunen der bouwvergunning. Besloten wordt de toelage voor vrije geneeskundige be handeling ingaande 1 Januari 1332 uit te betalen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 308