num- Afzender of voorsteller i Datu Korte inhoud mer LEin.v.Binnanl.zakeh 19~5~'33 zendt aanschrijving "betreffende vestigi^ j van Duitsche industriëan hier te lande, 618 619 le afdeeling voorzitter ia 0 Voorzitter 621 afd.Financiën iadviseert den raad ingevol0e art. 212 der gemeentewet machtiging te vragen het perceel Steenhof s .raat 6 te verhuren deelt mede den makelaar Rasch alhier in koop te hebben aangeboeden het gemeente- terrein gelegen aan de Beetzlaan tu3schei het reeds door zijn (Rasch) tusschen- komst verkochte gedeelte grond en de wo ning van het hoofd der o.l.school, ge deelte van het Kad. perceel sectie H. ino. 5022 voor f 2,25 ?er ^2. De prijs is f 0,25 ner M2 in vergelijk tot het naast liggende perceel lager gesteld 0? igrond van de omstandigheid dat het grondperceel moet worden opgehoogd voor rekening van den koooer. I deelt mede dat hem gebleken is,dat op het natuurbad nog geen buisleiding is gs legd uit de buisleiding der waterl.mij. naar het bad. Spreker vindt het van groot belang spoedig over te gaan tot het leggen dezer leiding. Hij heeft van den techn.Ambt. v.h.gasbedrijf prijsop gaaf verzocht, Deze geeft in zijn rappo; dd. 30 Hei j.1. als kosten pp f 820.-» Het is echter later gebleken dat mé een wrediet van f 540,- volstaan kan worden Spreker vraagt machtiging tot het doen aanleggen der buisleiding. De leden der zviemcoimnissie Endendijk en Busch zijn mede in de vergadering aanwezig. Juni 133 draagt enkele ontwerp-beslukten tot wij ziging der gemeente- en bedrijfsbegroo- tingen voor 1932 en 1933 "ter vaststel ling door den raad voor. 1932: nos. 21/257. 23/24, 24/11 en 21/ 254. 1933» nos. 21/256 en 23/23-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 309