BESLISSING 1 Afdeeling en No. Aanmerkingen estiginR. lande. 212 agen verhuret .hier in ;emeente- i tusacm schen- -.n de 10' 1ge- me H. prijs >t het steld o? iet )gd voor Lat op mg is 3 jrl.mij. van in tot ;ef t van >ri j sop- jn rappo' 820.-. t mé een i worden 3t doen 3den der zijn tot wijl 3begroo-| ststel- Xennisgenomen. Inmiddels heeft zich bij het college aangemeld de firma Rollman und Tovar te ahlen (Test- falen) met de vraag of het gemeentebestuur de vestiging van een emailleergebriek in de bestaande inrichting van T.Tabernal kan goedkeuren. Het Departement van Oeoonomische zaKen telefoneert heden Égeen bedenkingen te hebben. De vergadering verKlaart eveneens geen bezwaren te hebben te meer daar de Direc tie tegenover den secretaris heeft verklaard dat naast een 15 a 20 Duitsche arbeiders, werkkrachten uit deze gemeente zuilen worden aangesteld. Wordt besloten conform het advies. I? -ur De vergadering kan zich met een en ander vereeni^en. Vah. e machtiging alsmede het crediet ad f 540.- wordt verleend. Le ontwerp-beslui ten zullen den raad ter vaststelling cj c Gl porden voorgedragen. en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 310