num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud Ó20 621 622 623 B.J.Rosmuller Techn.Ambt. O.V. Minister van Bin- nenlandsche zaken Idem 23-5-'33 doet een voorstel tot ruiling van zijn perceel Meun straat 13kad. bekend als sectie H.no.3iÓ2 mét een perceel gronds hoek Nieuwstraat-Vinkenweg. De Commissie Grondbedrijf adviseert het verzoek van Rosmuller af te wijzen. 26-5-'33 stelt voor strooken grond, groot 270 M2 van de perceelen H.no. 435$ en 3$42, benoodigd voor de verbreeding van den Zwaluwenweg te ruilen tegen een gedeelti groot 4- 400 M2 van het per-ceel H. no1GÖ4 De Wed. Pohlman, de erfpachtster van het perfieel H.no.1084 zou aan het erfpachts- recht afstand willen doen tegen betaling van f 150.- en kwijtschelding van erf pachtscanon. De Commissie Grondbedrijf Kan zich met de voorgestelde grondruiling vereenigen, 24-5-'33 veraoeKt vaststelling van een stapelre- geling. 624 'Idem 1-6-'33 30-5-'33 f 625 M.Hornsveld,Nieu- Ivserh. str.4, Soest 3-4-33 626 A.de Bree, 13, Soest Bosstri 31-5-'33 jbericht dat de rijKssteunregeling t/m 24 Juni 1933 is verlengd. bericht dat de werkverschaffing (wegen op 't Hart e$ in de bosschen) kunnen worden voortgezet tot en met 1 Juli a.s. verzoekt vergunning ingevolge de Hinder wet tot wijziging der bestaande onder- grondsohe benzinebewanrplaats met boven- grondsche aftapinrichting, door vervang- ging van de bestaande handpomp door een electrisch-gedreven benzinepomp op/in. het perceel Van Weedestraatkadastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.2141* 2142. verzoezt beschikbaarstelling van een noodwoning, geiegen aan den YieKslotervn en genummerd 45 Beslotf voorste zien v? worden van hei toezicl Beslot* erfpacl en de steller Aan Rac grondri De ster bij bel Van he verlen; Kennis De verj nevens Adressf >eschii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 313