"T? 3J3 z ^4 s in zijn isend als' gronds eert het, zen. t 4- 270 sn 3842, m den gedeeltf i no IO84 r van hel cfpachts'1 betaling in erf- ich net reeniger.,' BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt adressant mede te deelen dat op zijn voorstellen niet kan worden ingegaan. Hem zal ten aan zien van het bouwen van een magazijn de mededeeling worden gedaan als aangegeven in de voorlaatste alinea van het raoport van den Techn.Ambt. Bouw- en Voning- toezicht dd11 Mei 1933 no. 3/8. Besloten wordt met de wed. Pohlman de afstand van het erfpachtsrecht tegen vergoeding van f 150.- te regelen en de grondruiling met Rademaker den raad voor te <3 zrzrzc stellen conform het advies van den Techn.Ambt. O.W. Aan Rademaker mede te deelen dat voorstellen tot grondruiling aan den raad zullen worden gedaan. tupelre- I pe stempelregeling wordt vastgesteld conform het hier bij behoorend ontwerp-besluit. ng t/m Van het bericht wordt kennisgenomen. Een aanvrage om j verlenging tijdig bij het departement inzenden. (wegen Kennis genomen, unnen Juli a.s.1 e Hinder-1 pe vergunning wordt verleend conform het besluit hier onder- nevens als bijlage gevoegd. et boven- vervang-1 door een] op/in da straal e A.2141- n een kslotern 16 vdressant te berichten dat geen noodwoning voor hem ^schikbaar is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 314