Afzender of voorstelier Korte num mer 628 629 63Ü 631 632 633 Drogisterij Kroon- 11 Bec^eringh Radema- Kerstr25a Techn.Ambt. O.W. 29-5-'33 Best.Knn.Ned.Brand- 27-4-* 33 weervereeniging Breda H.v.Bloemendal 11-5-*33 A.v.Asch, Soest J.v.Sonsbeek Nieuweweg 71,3oes J.C.van Zij 11, Y.Veedestr. 5 verzoekt toestemming tot het mogen plaaj sen van een reclamebord voor het percee; |Rademakerstraat 2pa« Be techn.ambtenaarbelast met de leidia van bouw- en woningtoezicht adviseert dj gevraagde toestemming te verleenen ondej de door hem voorgestelde voorwaarden. bericht omtrent de aanvrage om aankoop van het perceel E.no.l88l. (ieadviseerfl wordt het perceel in verband met het ontwerp uitbreidingsplan niet te verkoo' pen. geeft in overweging in de bouwverorde ning eene bepaling op te nemen ter voor koming van het levend verbranden van ves Met het oog op de omstandigheiddat ing' Ivolge art. XXXVIII der wet van 9 Juli 1931 (St.bl.266) de bouwverordening in verband met de wijziging van de Woning wet rfloet worden herzien, vestigen Gei, 'Staten de aandacht op de door het be- 1 jstuur der voormelde vereeniging aanbe volen redactie voor eene bepaling van d| evenbedoelde strekking. 'Omtrent deze aangelegenheid wordt voortfi rapport uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van ibouw- en wonin0toezicht 'I De toe3 Bouw- e Beslote er geen pachtsr ontwerp verkoos Beslote dactie artikel ordenin woningt 12-5--33 30-5-'33 17-5-3 3 ingek. verzoekt toekenning van een werkbroek welke tengevolge van een ongeval bij ie werkverschaffing geheel in het ongereed] geraaKte. De werKverschaffingscommissie besprak dit geval en advise<~rae bij voorbaat het verzoen in te willigen. verzoekt vergoeding voor sehorsings- en j zieKte dagen. vraagt het Soester wapen te mogen schilj ;deren in de juiste verhoudingen en kleul ren tegen een zeer billijken prijs. verzoekt vergunning tot het mogen wij21 gen van het trottoirgelegen voor per ceel V.Weedestraat 5» kadastraal bekeni Ln sectie H.4866, volgens overgelegde iteeKening. Btslotei (jsecretc qroek t< Adreesar aan zijr Adressar niet kan Gelet op |et verz

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 315