Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 63 4 635 636 637 638 J.H.Wehman e.a, Soest Mei '33 raadslid H.J.Ga- silleSoest 3. en 7.van H'sum Techn.Ambt. O.W. Techn.Ambt» Bouw en woningtoedicht 23' 1-6-'33 30-5-33 Korte inhoud De techn.ambtenaarbelast met de leidin, van openbare werken adviseert de gevraaj de vergunning NIET te verleenen op gron: van de overwegingengenoemd in zijn des betreffend advies,gedagteekend 26 Mei 1933» n0» 667. verzoeken een middenpad te maken in het gemeenteplantsoenliggende voor ue per- ceelen 52-30 aan de Burg.Grothestraat. De Techn.Ambt. belast met de leiding vai openbare werken brengt hieromtrent ad vies uit onder overlegging van een rap port van den adviseur der plantsoenen. stelt voor in de raadsvergadering in te handeling te brengen een voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 21 December 1932 (begrootingsvergadering) tot verlaging van de vergoeding voor kleeding en uitrusting en rijwieltoela ge voor het personeel der politie. deelen de bepaling mede,welke in de ver|S koopcontracten door de gemeente Hilverf f sum ten aanzien van de tewerkstelling van werklieden. stelt voor het perceel C.45 voor den Itijd van 3 jaren aan 7.v.Dorrestein te verhuren. biedt ter behandeling aan eenige verzoel ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Gelet 01 het verj Adressar het rijv uitsprae verandei Beslotei den hee] Beslotf versum Besloti aan 7." per ja; Gelet le afd. no. 18^ het vei aunvrag gen. De de woni t 0 0 2 J J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 317