zy (P cP Y3o Afdeeling en No. Aanmerkingen ie leidia ie gevraa, op grotü zijn des- 26 Mei Gelet op de beswaren van openbare werken wordt besloten het verzoek af te wijzen. m in het ae per- ïstraat. eiding vai 'ent ad- een ran tsoenen. .ng in h tel tot van 21 id e ring) voor eltoela- tie. .n de verjl i Hilveri l ;elléng Adressanten tenberichten dat zoolang de raad omtrent het rijwielpad en wandelpad achter de boomenrij geen uitspraak heeft gedaan aan de bestaande toestand geen verandering gebracht kan worden. Besloten wordt den raad te adviseeren het voorstel den heer gaoille aan te nemen. van Besloten wordt bij de grondverkoopen de bepaling Hil versum over te nemen. Z^7/(P »r den itein te e verzoe' van de Besloten wordt het perceel voor den tijd van 5 jaren aan 7!v .Dorrestein te verhuren voor de som van f 65.- jr per jaar en hiertoe aan den raad het voorstel te doen. - Me i 1933 Gelet op het schrijven van Ged. Staten dd. 29 le afd.ho. 1843/1167, no. 1848/1165, no no. 1839/1166, waarbij toestemming wordt gegeven het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten aanvragen nos. I/7IO, I/7I2, 1/715 en 2/254 in te willi gen. Be nos. 2/251 en 2/255 worden geweigerd ingevolge de woningwet. I838/H64 en" /^ry, t gegèveni. tot de ZftPib

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 318