Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud 639 640 Voorzitter Idem stelt voor alsnog te besluiten tot het verbieden van auto's te partceeren op de volgende wegen: a. de Banningstraat vanaf den spoorover weg bij Soestduinen tot den ingang van de buitenplaats "De Palts"; b. de gemeenteweg vanaf de Banningstraat langs de eigendommen van ie waterlei- ding Mij. tot de spoorbaan Utrecht- Amersfoort In tegenwoorai^neid van de gedelegeerde leden der zwemcommissiede heeren A.En dendijk en WüF.H.Busch wordt de sollici- tent naar de betrekking van badmeester instructeur, de heer Jacob Cornelis Geer vliet te Middelburg in de vergadering ontvangen. Aan den heer Geervliet worden verschil lende vragen gesteld die alle "betrekking hebben op de goede vervulling van zijn taak, wanneer het college hem zou benoe men tot badmeester. Je sollicitant ver klaart zijn taak in alle opzichten goed te zullen vervullen. [Nadat sollicitant zich verwijderd heeft uit de zaal adviseert de commissie den heer Geervliet voornoemd tot badmeester te benoemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 321