9-6-* 33 num- Afzender of voorsteller mer Datu Korte inhoud 641 642 643 644 643 646 Commandant der Luchtvaartafd Soesterberg G.H.v.d.Berg Spoorstr. 28 22-5-'33 deelt mede, dat de belangen van den dienst er zich tegen verzetten gevolg y geven aan het steeds grooter wordend aa tal aanvragen, om geleide en voorlich ting bij de bezichtiging van het vlieg, kampzoodat niet kan worden voldaan aar, het verzoeK, gedaan b$j schrijven dd. 29 Kei j.1. verzoekt ontheffing van het bepaalie tij artikel 15 der bouwverordening voor het bouwén van twee blokken van 3 woningen, een blok van 4 woningen ep een terrein, -gelegen aan het Kerkpad NZ kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.355 en 2327 ged. verzoek wordt advies uitde den technisch ambtenaar, bei leiding van bouw- en woning' Directeur der ge meente-bedrijven Amersfoort Omtrent dit ibracht door last met de it óezicht 3-6-133 I'Iaatschappelij k HulpbetoonSoest Ged. Staten zendt kostprijsberekening van het over 1932 geproauceerdevoor Amersfoort be- inoodigde, gas waaruit blijkt dat de aan de gemeente Soest te berekenen prijs over het tijdvak 1 Mei 1933 t/m 30 April 1934 bedraagt 4,5774 cent per 113. 7—6-33 zendt aanbeveling voor 2 te benoemen G.van den Berg te Soest vrouwelijke leden. 16-5-'33 brengen ter kennis dat op 26 Juni a.s. des voorn, van 11 - ll)a uur eene com missie, als bedoeld in het le lid van art. 27 der Luchtvaartwette Utrecht zitting zal houden, teneinde kennis te nemen van de bezwaren tegen het voorgenoji men bouwverbod op de naast het lucht vaartterrein te Soesterberg gelegen per-Ij ceel kad. bekend in sectie D.no.1331 en I sectie' E.nos,2014 en 2015 ged. Mei 33 verzoekt spoedig een beslissing te ne men op .ie door hem ingediende bouwaan- vrage. Op deze bouwaanvrage werd de be slissing aangehouden aangezien het plan in strijd was met het ontwerp-uitbrei- dingsplan en de daarmede verband houden de beDOuwinösvoorschrifteni. Voorts zou hij bij verleening der bouwvergunning v4aardoor het terrein aan den Ossendagweg im

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 325