ha xjH. den ge volt; tc rdend aa..j orlich- t vlieg- ldaan aar, en dd. BESLISSING - Afdeeling Aanmerki noen Wordt voor kennisgeving aangenomen. IA I cv cl aaide bi1 voor het loningen, terrein, I straal e A.355 s uitge- naar, be- n woning-I et over 01*t be- t de aan pri j s 30 Ajril 3. oernen ni a.s. e coui- id van recht nnis te voorgenot lucht- egen per- j .1331 en te ne- ouwaan- d de be- het plan itbrei- 1 houden- rts zou nnning sendagweg j Besloten wordt den raad voor te stellen de ontheffing V*/U- te verleenen conform het advies van den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woning- toezicht. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt den raad de aanbeveling aan te bieden. mfkM Besloten wordt Ged.Staten te berichten, dat geene be zwaren bestaan tegen de vestiging, van het bouwverbod, indien de schade, welke het gemeentelijk vermogen zal ondergaan, zal worden vergoed. IA Besloten wordt van den Berg aan te schrijven tot het doen maken van een afscheiding op zijn terrein aan den openbaren weg,door middel van een 1-steens muur en dat bij niet-voldoening hieraan proces-verbaal zal worden opgemaakt. Omtrent de hoogte van de muur zal advies worden ingewonnen bij bouw- en woningtoezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 326