Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 647 648 é49 65O 651 652 J.C.van Zij 1117-5*'33 Lindenlaan l,Soes1f Centraal verifica- tiebureau den Haag Maa t s onHulpb ebo 0 n te Soest Centraal verifica-j tiebureau te den Haag H.van Roijen te Soest Bureau voor Uhe- misoh en Microsco oisch. onderzoek Utrecht i-6-«33 7-6-'33 1-6-33 ontruimd zal borden van auto-onderdeeleii overleg willen plegen omtrent de aanwij. zing van een terrein op den Eng voor hef deponeeren van auto-onderdeel en. Ue Techn.Ambtenaar belast met de lei- hing van Bouw- en Woningtoezicht 'brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 17 Mei j.1. no. 30/25* verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling als bedoeld in het le lid van arti- ■4e12 der dd. 3^ December 193^ vastge stelde verordening,ex-art. 4 der Hinder wet, in verband met de voorgenomen plaat sing van een tweede ondergrondsche ben zinetank, inhoudende 6000 L. met aftap inrichting op en in het perceel «gelegen laan de V.ïTeedestraat-hoe Lindenlaan, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.4366. Omtrent dit verzoeK wordt advies uitge bracht door den techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoe zicht zendt rapport der controle van de gas- jbedri j f sadminis tratie over het le en 2e ,xwartaal 1933* Igeeft inlichtingen over de ondersteuning van mej Altena in verband met een door het Burgerlijx Armbestuur te Baarn tot gedeputeerde staten gericht schrijven. zendt rapport van de opneming van xas en boeken van den gemeenteontvanger over het 2e kwartaal 1933» «CU lot loen m n i>pi Beslot' het 00: niet bi vies V! ding vi Wordt I Besloti •Ij ke n co) Wordt 1 7-6-'33 verzoekt nogmaals op een andere plaats dan aan den Kostverlorenweg de asch en jvuilnis der gemeente te doen storten. 3-6-'33 beveelt zich aan voor een geregelde con trole van het zwemwater in deze gemeente |De behs Igehouèi I pen he< contro! te dezi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 327