Ml» HA aU-S', derdeeier! e aanwij. voor hef| e lei- la t bij 0/25- odsbepa- van arti' astge- r Hinder' men plaat che ben- t aftap- gelegen nlaan, tin s uitge- belast ingtoe- Afdeeling Aanmerkingen fBeclot-i wordt van aer apr 10 e n m k s n vui e e n 1 fschèli c.r; 0 jen Dar en we-,,, ioor ...i.:.. ■i- schrijven tot he. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat hij naar het oordeel van het ooilege de gevraagde ontheffing niet behoeft op grond van het medegedeelde in het ad vies van den technisch ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht ie gas- le en 2e Wordt voor kennisgeving aangenomen' rstemning een door arn tot rijven. Besloten wordt aan (ied. Staten inlichtingen te verstrek^ ■ken conform het advies van Haat schap pel i j k Hulpbetoon. au Kas Hiordt voor Kennisgeving aangenomen. nger over^ plaats asch en orten. elde con- gemeente De behandeling van dit schrijven wordt voorloopig aan- i* JIjl gehouèan. V Den heer Dr. Winter, die medegedeeld heeft dat bedoelde i V cJu controle ook door hem kan worden uitgeoefend, Kullen te dezer zake nadere inlichtingen worden gevraagd. j w fl Cd1 r c x. cl'<iQ -1 'W* H\\.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 328