Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud BeatVereeniging Chr1en u.l.o. te Soesterberg 3-6-'33 Hoofding.-dir.v.d. techn.dienst der legrafie en tele fonie,dienst uis-i telefonen en ver- reschryvers firma Molthoff en Rasch,3ussum Hei »33 Beat.der Ver.tet bestrijding dei; T.B.G. 4-6-'33 Directeur Keuring- 31-5~,33 dienst, A.Vinter I Zonnestraal, A'da; 8-5-'33 vraagt een bedrag van f 323 >6l beschu-j baar te stellen voor de veranderingen van inrichting der school, waarop be- If treü-tcing heeft net raadsbesluit van 18 Januari 1933» afd. no. 2663* Voorts verzoekt het schoolbestuur om trent de uitvoering van het werk te om derhandelen met een of meer aannemers. 2/3-6-'33 doet ter teekening toekomen het ontwerp! contract, terzake van de bsschikbaar- stexling van de automatische huistele- f0oninrichting voor het gemeen tehuis. verzoekt voor de brandgevels boven de vlieringsbalKlaag van de in aanbouw zijnde perceelen aan de Beetzlaan met een dikte van 18 cH te mogen voèstaan inplaats van de vereischte dikte van 22 cM voorgeschreven bij art.40 der bouwverordening. De Techn.Ambtenaar belast met de lei ding van Bouw- en Woningtoezicht advi seert bij schrijven dd. 7 Juni j.1. no. 30/26 afwijzend op dit verzoek te be schikken. verzoext ingevolge de bepalingen der ve: ordening on het verleenen van bijdragen ter bestrijding van de T.B.G. in deze gemeente, eene oijdrage groot f 147./Q en f 364,30. alzoo in totaal f 732.-» t/b van de patiënten D.Wijnbeek,Talm- I laan 28 en A.Hóekstra,V.Lenneplaan 12, beiden te Soest. wijst op de hooge bedragen, verschuldig| wegens het vernietigen van afgekeurde jdieren en organen en verzoekt in verbarl ;hiermede toestemming om de kleinere af*| Igekeurde dieren en organen te doen be graven door M.v.d.Berg. Voorts wordt inl overweging gegeven te informeeren of del fabriek te Schiedam nu reeds cadavers zou willen afhalen. j verzoekt toestemming tot het houden vanl een collecte op 24 Juni 1933* ne ins?eC| teur van politie heeft thans geen bezaai ren mits de toestemming onder de jebrui| kelijke voorwaarden wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 329