6 5.9 Volg- j num- i Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 660 661 662 663 664 Diverse Bonden vah 27_5"'33 personeel in over heidsdienst verzoeken het daarheen te willen leiden dat vergaderLngen van de cornmissiën van overleg en conferenties over algemeene personeelszaken niet gedurende het tij;, (vak van 17 Juli - 2 September 1333 zul- len worden gehouden in veroand net de vacanties ban bestuurders en personeel uier bonden. lir.J.H.van Journe, l-6-'33 deelt mede dat aan het door B.en 1. ge- namens den raad v. commissarissen dei' N.V.Centrale Slacht plaats voor de gei meente Soest Vereeniging San tos, afi. Soest Bond van' Loodgie ters- en Fitters- patroons in Neder land Voorzitter Wethouder van Du ren daan verzoek om den directeur der boven- (genoemde slachtplaats op te dragen voor taan van alle noodsiachtingen afzonder lijk aanteekening te houden op de weze- lijksche afdrachtstaten en een register aan te leggen en bij te houden waarin vermeld word én 'de series der bonnummers, welke in gebruik zijn genomen voor de bireka, is gevolg gegeven. 30~5-'33 jverzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 15 Augustus 1933* De Inspecteur van politie adviseert de ivergunning onder de gebruikelijke voor gaarden te verleenen. 2-6-'33 vraagt eenige nadere mededeelingen om trent het verzoek tot wijziging der over eenkomst met gasinstallateurs. stelt voor de Schattingscommissie van het Grondbedrijf uit te noodigen tot het houden eener bespreking met hem omtrent de schatting der gronden van het Grond bedrijf op Dinsdag 20 Juni a.s. des na middags 4,2 uur. stelt voor over te gaan tot de benoeming van personeel op arbeidsovereenxcomst bij het natuurbad t.w. loketbediende (mannelijk) jb. bediende heerengarderobbe(mannelij<<) c. bediende damesgarderobbe(vrouwelijk) d. bediende belast met het toezicht 09 het terrein, jeen en ander voor het badseizoen 1933»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 331