tyoLjf. j%.l vty j .jetten i .anraerkiiijl iten van .et Soe g. ieizoen(sl Lrij vxn6s- jonen die i voor het voor terrein bij het oen 1933, Ardeeling Aanmerkingen BESLISSING Beskoten wordt in de notulen van B.en 'V. alsnog op te nemen dat,na overleg net de leden der Zwemcommissie Endendijk en Busch, op 10 Juni j.1. is besloten voor het badseizoen 1933 en 1934 het restaurant behoorende bij ket "oester natuurbad te verpachten aan den heer B.J.^ie 'aan pachter der buffetten van het Koloniaal Instituut, ilinaeusstraatte Amsterdam voor de som van: voor het seizoen 1933 f 2650.- en voor het seizoen 1934 f 33 5^* a*- 0 de inschrijvingssom van den heer K.de V«arje ,Utrecht- slhestraatweg 27 .de Bilt, zijnde de hoogste inschrij ver voor den som van f 8270.-, wordt besloten niet in te gaan aangezien uit verkregen inlichtingen is nonen vast te staan dat de Vre^e voornoemd niet als solide 1 s aan te merken. Na overleg met de leden der Zwemcommiss^eEndendijk en Ui A. 1 Busch, wordt besloten voor het seizoen 1933 parkeer-! terrein voor auto's en motorrijtuigen en het terrein a uüs voor rijwielstalling behoorende bij het Soester Natuur- li7/ bad te veroachten aan de gebr. H. en^H.G.Voskuilenwo nende te Soest, voor de som van f 14Ó0.-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 334