G. Suiic, Verbindings weg 9» Baarn 663 669 Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht Utr .'Vaterl.Mi j 67O jVereen.tot hevor- idering der bel. jvan t.b.c.oat. Amsterdam 671 Fonds v.Doofst. hinderen te A'durn 672 Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 13-6-33 rapporteert dat voor den aanbouw van ee: kapel met. diverse lokalen aan het ïlissiJ huis Sint Jan te Soesterbergijj waartoe bouwvergunning is aangevraagd, ontheffiJ benoodigd is van het bepaalde in art.17] der Bouwverordening (nokhoogte). Voorge. ,steld wordt bedoelde ontheffing te ver- leenen. 29-5"' 33 verzoekt ontheffing van het bepaalde bi| artikel 13 der bouwverordening voor den bouw van een enkel woonhuis op een ter rein gelegen aan de Wald .Pyrmontlaan ,ka- dastraal bekend gemeente Soestsectie H, 4^89, zulks tot op een afstand van 7»60 M. uit de achtererfafscheidingin sted van 9 M. zooals is voorgesfchreven. De techn.ambtenaar ,bèlast met de leidinl van bouw- en wonin&tofczicht adviseert di gevraagde ontheffing NIET te verleenen, 9—6 33 gaat accoord met het voorstel van het ^hekwerk langs haar terrein aan de Ban- hingstraat te doen verplaatsen als tot 'vernieuwing van het wegdek aldaar wordt overgegaan. Voorts wordt medegedeeldda; de in het schrijven van 23 ??aart 1933» no11-1-1/125 bedoelde afvoer van het condenswater is omgelegd, mede in ver band met den toevoer daarvan aan het na tuurbad. 25-5-'33 verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 19 Augustus 1933» specteur van politie adviseert vergun ning onder de gewone voorwaarden te ver leenen. 26-p-133 verzoekt vergunning tot het houden van een collecte in de 2e helft van Juni 1933De inspecteur van politie aaviseaj afwijzend. biedt ter-behandeling aan eenige verzofr ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Conf orn beslote Conf0ra beslote doch ee met de overweg Beslote tot iat Beslote 'grond v eenigin hier be Beslote grond v eenigin hier be Gelet 0 ja. af no. 200 gegeven sloten en 1/72 verleen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 337