i t i? JU. 'lui. ijV BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iw van eej iet Misail naartoe onthef fi| in art.171- Voorgè. g te ver- Ronform het advies van Bouw- en Woningtoezicht wordt besloten de bedoelde ontheffing te verleenen. paalde bijl voor den een ter- it laankal sectie H, van '7,6c in sted: ren. ie 1 eid.nl viseert d srleenen. "Conform het advies van Bouw- en Woningtoezicht wordt pasloten de gevraagde ontheffing niet te verleenen, ^doch een nieuw verzoek, waarbij rekening is gehouden fmet de in dit advies omschreven bezwaren, in gunstige ■verweging te nemen. h® aJci. Oc" 2?. va.ii het de Ban- als tot aar wordtl edeeldda| ft 1933. van het in ver- n het na- ouden vanf 33. De inl vergun- en te verl uden van n Juni e adviseöl ge verzoej d van de n. Besloten wordt het schrijven voorloopig te deponeeren totiat de wegverbreedir.it, onder handen wordt genomen. Besloten wordt de gevraagde toestemming te weigeren otj 'grond van het feit dat collectes van plaatselijke ver- eenigingen schade zouden lijden indien verzoeken als hier bedoeld worden ingewilligd. Besloten wordt de gevraagde toestemming te weigeren op grond van het feit dat collectes van plaatselijke ver- lenigingen schade zouden lijden indien verzoeken als hier bedoeld werden ingewilligd. i&elet op het schrijven van Bed.Staten dd. 7 en 13 Juni [•1. afd.1no.1972/1206, no.2036/1258, no.2035/1256 no. 2001/1247, no. 2002/1246, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt be sloten de aanvragen nos, 1/718, 1/7II, 1/717, I/72I, en I/72O in te willigen. Bouwaanvrage no. 1/704 vordt verleend. d. <u J c^«C \P Cc; O/ c^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 338