1 s& 6* Hoofd van de Sé ft Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud i f üed.Staten Utrecht 14 -11-'52 deelen mede, dat het naar de meening van den Minister van staat, minister vat Binnenlandsche zaken aanbeveling zou verdienen, dat indien in deze gemeente een aanvraag om toelating als particulit? re geldschietbank is te verwachten reeds thans er toe wordt overgegaan een verordening als bedoeld in art15 der geldschieterswet in het leven te roe pen. Ned.R.K.bond van 6—1 overheidspersoneel "St.Paulus" te Amsterdam. 33 legt over een ontwerp-arbeidsovereenkomi zooals deze voor zijn leden W.v.d.Bedum en J.H.Koster naar zijn meening dient t worden afgesloten. GedStaten Utrecht Technisch ambte naar Bouw-en Wo ningtoezicht 3-1-33 maken bezwaar tegen de goedkeuring van het Raadsbesluit dd. 27 Oct.1932»1e afd.no. 2700 tot wijziging der Bouw verordening, daar deze aangelegenheid geregeld zal moeten worden in de Be bouwingsvoorschriften, behoorende bij het in voorbereiding zijnde uitbrei dingsplan. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning met de daarbij be hoorende gegevens en teekening. 0 B. en W. Amersfoort G.de Beer. 3-1-' 23 declareeren een bedrag van 159,33 we gens bezoeken van de openb.school voor buitengewoon lager onderwijs door 2 leerlingen uit Soest. 11i22 vraagt vergoeding van de vervoerkosten van zijn zoon naar Amersfoort ,voor_ het bezoeken van een school voor bui tengewoon lager onderwijs aldaar. Openbare U.L.0. school 5-1-' 23 brengt verslag uit over het jaar 1932

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 33