678 6 79 683 Volg num mer Afzender or voorsteller Datum Korte inhoud 680 681 682 684 J C*a lama 0 e s-Heerenberg Techn.Ambt. Bouw en 'foningtoezicht Mr. ^.A.Beunke te Zeist "7.J.Gij zeiaar Beetzlaan 45,Boest[ 13-6-'33 bericht, dat hij nu de zaaz zo 0 lang traineert, terugkomt tot zijn aliereer- jste aanbieding, gedaan in zijn schrijver.] van 25 Januari 1933* l6-ó-«33 brengt rapport'uit over het verzoek van 'V.Elzenaar om ruiling van grond of aan- koop van het aan den Klaarwaterweg gele- [gen perceel G.no.35^7* 15-6-'33 deelt mede in een bespreking te zijn [over een minnelijke oplossing met den advocaat van Roo'tselaar en stelt zich voor voor het eind van deze maand over deze zaak definitief van advies te die nen 7-6-33 deelt mede, dat door G.v.d.Leen,Beetz- laan 43 achter zijn woning een schuur is gebouwd zonder vergunning van Burge-| meester en 7eth.ou.iers en dat zijn pan. door de aanwezigheid van leze schuur [waardeloos is geworden. Omtrent deze zaak wordt door den techn. ambt". belast met de leiding van bouw-enj woningtoezicht rapport uitgebracht,dd. 14 Juni 1933» onder no. 21/6. Lanamee t Kundig Bureau M.Lunenburèj; De.. Haag/Soest Voorzitter Bestuur ban Soes- terbergs Bloei Goesterberg Juni '33 beveelt zich aan voor de samenstelling van een ontwerp-wegenlegger en voor an- jdere werkzaamheden op landmeetkundig [gebied. [geeft in overweging om den raad met wijf ziging van de voordracht dd. 23 Hei jmj [le afd. no.242Ü nader voor te stellen ij openbare aanbesteding omtrent de opha^ij van asch,vuilnis en afval te houden vooi het tijdvak van 1 Augustus 1933 tot ultj mo December 1935» aangezien het door he' uitstel der raadsvergadering thans niet meer mogelijk is bedoelde aanbesteding te houden ingaande 1 Juli a.s. 14-6-'33 zendtvergezeld van lijsten met handtee keningen van meerderjaróge inwoners ui" Goesterbergeen bezwaarschrift teg n verplaatsing van het woonwagenkamp na&r| het "Hoogt" oostzijde.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 345