L. Ju. /c^J' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen [Besloten wordt het ontwerp raadsbesluit te wijzigen door te bepalen dat het perceel sectie H.no.2887 voet- it' xnP(s<5V stoots wordt aangeKocht ter grootte van ongeveer 1927 112 Ivoor de ronde som van f 2300.-. Lilvorens in deze een beslissing te nemen zal aan adres- <JU. Isant overlegging van het eigendomdsbewijs betreffende 3|(i- erceel G-.no.3967 worden verzocht. |Van de mededeeling wordt kennisgenomen en besloten Ivoorloopig af te wachten. -u' x<; cd, ■Besloten wordt den eigenaar aan te schrijven de zonder Ivergunning gebouwde schuur af te breken binnen 1 maand fna de uitreiking der aanschrijving en voorts reclamant net deze maatregel in kennis te stellen. |Hoti£ icatie Conform het voorstel wordt besloten. V 24 rx. lesloten wordt het adres den raad ter kennisneming aan Je bieden, doch daar .ij tevens een verslag te geven van ■e bemoeienissen welke het college in deze hebben gehad -■ bespreking en correspondentie met het Gemeentebestuu vpn Zeist ■erken. en het overleg met de commissie voor Openbare Voorts CaS tk Ca/\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 346