11 li Volg- num- i Afzender of voorsteller mer 685 Voorzitter 686 Afd. Einanciën Korte inhoud brengt in behandeling het voorstel van de commissie, voor de werkverschaffing ii de overgelegde notulen van hare verg&de ring van 6 Juni 1933 inzake stopzetting van de werkverschaffing zoo mogelijk op 22 Juni a.s. Wegens plotselinge ziekte [den Burgemeester is op dit voorstel nog geen beslissing genomen. Ln verband met deze zaak brengt de Techn.Ambt. O.'V. dd 6 Juni 1933 no.566 rapport uit ever den stand der werken waaruit blijkt dat al ileen de wegenaanleg op 't Hart als weri object is aan te merken. Evenwel advi- iseert de Techn,Anbt. het resteerende werk aan die wegen onderhands aan te be< steden aan de N.V.Bitumenweg en becijfö een voordeel saldo. Evenwel wordt bij de berekening in eigen beheer uitgegaan yï een te betalen collectief loon aan de arbeiders. Aan den Techn.Ambt. in de v gadering aanwezig wordt alsnog gevraagd; naar de kosten wanneer het werk in werK verschaffing blijft uitgevoerd. Uit de berekening welke op zijn rapport zijn aangeteekend blijkt dat rekening houden ide met de rijkssubsidie de gemeente n een voordeel heeft van f 1560.- boven aanbesteding van het werk. Adviseert den raad ter vaststelling .ml te bieden de ontwero-hesluiten tot wij ziging der gemeente- en bedrijfsbegrm- tingen I932 en 1933, nos. 21/258, 2l/ 259» 23/16 24/12^. I l/li». foorts m jjlaats a iet de c ^plossin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 347